Birth Certificate

There are no translations available.


คำแนะนำการแจ้งเกิดบุตร

1.        1.1 ในกรณีที่บิดาและมารดามีสัญชาติไทยทั้งคู่ โดยที่จดทะเบียนสมรสกัน หรือมิได้จดทะเบียนสมรสกัน ทั้งบิดาและมารดาสามารถแจ้งเกิดได้

1.2 ในกรณีที่บิดาที่มีสัญชาติไทยจดทะเบียนสมรสกับมารดาต่างด้าว  หรือมารดาที่มีสัญชาติไทยจดทะเบียนสมรสกับบิดาต่างด้าว ผู้แจ้งเกิดจะต้องเป็นบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

( ยกเว้น กรณีที่บิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทยเสียชีวิต  บิดาหรือมารดาที่เป็นชาวต่างชาติสามารถแจ้งเกิดแทนได้)

1.3 ในกรณีที่บิดาต่างด้าวและมารดาที่มีสัญชาติไทยมิได้จดทะเบียนสมรสกัน  มารดาผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้นที่เป็นผู้แจ้งเกิด

หมายเหตุ ในกรณีที่มารดาต่างด้าวและบิดาที่มีสัญชาติไทยมิได้จดทะเบียนสมรสกัน ไม่สามารถแจ้งเกิดได้

1.4 การกรอกบุตรคนที่ในใบคำร้องขอแจ้งเกิด ให้ระบุโดยนับจากบุตรที่เกิดกับบิดามารดาเดียวกันเท่านั้น


2.                        การได้สัญชาติไทยของเด็กที่เกิดในต่างประเทศ ได้แก่

2.1 เด็กที่เกิดต้องเป็นบุตรของมารดาซึ่งมีสัญชาติไทย หรือเด็กที่เกิดต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาต่างด้าว

2.2  เป็นเด็กที่เกิดในประเทศ สวีเดน หรือเอสโตเนีย

3.                        กรอกข้อความในคำร้องดังต่อไปนี้

3.1 กรอกคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด เป็นภาษาไทยให้ถูกต้องครบถ้วน สำหรับช่องที่อยู่ในต่างประเทศให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาสวีเดน
3.2 หนังสือรับรอง (ในกรณีที่ มารดามิได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาของบุตรก่อนบุตรเกิด)
3.3 บันทึกการยินยอมให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา หรือมารดา (ในกรณีที่ มารดามิได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาของบุตรก่อนบุตรเกิด)
3.4 การกรอกบุตรคนที่ในใบคำร้องขอแจ้งเกิด ให้ระบุโดยนับจากบุตรที่เกิดกับบิดามารดาเดียวกันเท่านั้น

4.                         หลักฐานประกอบการแจ้งเกิด

4.1 รูปถ่ายบุตรที่เกิด 1 รูป (รูปสี หน้าตรง ขนาด 1.5-2 นิ้ว

4.2 ใบแสดงฐานะบุคคลของบุตร ( Barnets Personbevis, Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter )ที่ระบุชื่อเด็ก วัน เดือน ปี เกิด ชื่อผู้ดูแลบุตร รวมทั้งชื่อ สัญชาติ และข้อมูลของบิดาและมารดา

4.3 ใบแสดงฐานะบุคคลของมารดา และบิดา (Föräldrarnas Personbevis, Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter)

4.4 สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ต่อ บุตร 1 คน

4.5 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไทยของมารดาและบิดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ต่อ บุตร 1 คน

4.6 สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีสมรส) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ต่อ บุตร 1 คน (หากท่านจดทะเบียนสมรสที่ประเทศสวีเดน และได้แจ้งขึ้นทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวที่อำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ในประเทศไทย และได้แก้ไขนามสกุลเรียบร้อยแล้วกรุณาแนบสำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวมาด้วย)

4.7 หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (Forlossningsjournal: FV1 และ FV2)

4.8 หนังสือรับรองการเป็นบิดา ( Faderskap Bekräftelse, hämtad från socialstyrelsen eller kommunens familjerätt. Ej från skatteverket) ในกรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสก่อนบุตรเกิด และต้องการให้บุตรใช้นามสกุลบิดา

4.9 กรณีที่ท่านเคยแจ้งเกิดบุตรกับสถานเอกอัครราชทูตฯ มาก่อน กรุณาแนบสำเนาสูติบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้มาด้วย(เช่น เคยแจ้งเกิดบุตรคนที่ 1 หรือ คนที่ 2 กับสถานเอกอัครราชทูตฯ มาก่อน และได้รับสูติบัตรเรียบร้อยแล้ว)

4.10 ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งใบเกิดให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (posten.se/skicka) และซอง C4 สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากไปรษณีย์สวีเดนยกเลิกบริการนี้แล้ว หากผู้ร้องไม่สามารถซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้ ผู้ร้องสามารถไปซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์ไปรษณีย์ โดยผู้ร้องแจ้งที่ไปรษณีย์ตามข้อความต่อไปนี้

 • Porto för REK inrikes. För 100 gram.

  Avsändare
  Royal Thai Embassy
  Floragatan 3
  114 31 STOCKHOLM

  Motagare
  ที่อย่ที่สวีเดนของผู้ร้อง

สามารถยื่นเอกสารการแจ้งเกิดได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือส่งทางไปรษณีย์


5. เมื่อได้รับสูติบัตรแล้ว และมีความประสงค์ที่จะทำหนังสือเดินทางไทยให้บุตร โปรดจองเวลาที่ booking.thaiembassy.se


โปรดตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน  และ ในการกรอกคำร้องขอแจ้งการเกิด ให้ผู้ร้องขอกรอกที่อยู่และ หมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อ

คำแนะนำการขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้าน

การขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้าน สำหรับคนไทยที่เกิดในต่างประเทศจะต้องนำหลักฐานไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาพร้อมสูติบัตรซึ่งออกโดยนายทะเบียนสถานทูต และหนังสือเดินทางของเด็กที่จะขอเพิ่มชื่อ

För att ansöka om Thailändskt medborgarskap för barn krävs följande

1. Foto (färg, storlek 1.5 – 2 tum)

2.Barnets personbevis (Ändamål: Utdrag om folkbokföringsuppgifter )

3.Föräldrars personbevis ( Ändamål: Utdrag om folkbokföringsuppgifter)

4.Vidimerade kopior av föräldrarnas pass (1 kopia/1 barn)

5.Kopior av förlossningsjournalen (del FV1 och FV2)

6.Vidimerade kopior av moderns thailändska ID och husregistreringsbevis (1 kopia/1 barn)

7.Vidimerade kopior av faderns svenska ID kort/kärkort (1 kopia/1 barn)

8.Vidimerad kopia av vigselbeviset (om föräldrarna är gifta)

9.Intyg av faderskap bekräftelse från Socialstyrelsen / Kommunen familjerätten. Ej från skatteverket (om föräldrarna inte var gifta innan barnet var född)

10.Ifylld blankett för födelseanmälan (antalet barn på blanketten gäller endast gemensamma barn. ej barn med andra förälder)

11.Ifylld blankett för intyg av icke registrerat äktenskap (om föräldrarna inte var gifta när barnet var född)

12.Ifylld blankett för registrering av efternamnsanvändning (om föräldrarna inte var gifta när barnet var född)

13.Om ni har fler barn vars födelse tidigare har registrerats hos ambassad, var vänlig bifoga också fördelsattest.

14.Om ni vill att vi skicka passet med post så måste ni besöka postens hemsida och köpa ett REK Porto som ni skriver ut och ta med samt ett  C4 kuvert. Vi tar inte emot frimärke eller kontanter. Det är posten som har tagit bort det servicen. Det är ingenting vi på ambassaden kan påverka. posten.se/skicka Ni kan även gå till postombudet där ni bor och ber om att få köpa porto för REK Inrikes brev.

Porto för REK inrikes. För 100 gram.

Avsändare

Royal Thai Embassy

Floragatan 3

114 31 STOCKHOLM


Motagare

Er adress i Sverige


15.Efter att ha fått thailändskt födelsesattest, kan ni bestämma tid hos oss för att göra ett thailändskt pass för barnet.

Skicka in alla handlingar till konsulära avdelningen via post eller personlig inlämning på ambassaden.

Royal Thai Embassy

Postadress:    Box26 220

100 40 Stockholm

Besöksadress: Floragatan 3, 114 31 Stockholm

Consular Section

Besökstid:     Vardagar   09.00-12.00

Telefontid:      Vardagar   13.00-16.00

Tel:                08-58804250

Fax:               08-411 04 46

E-mail adress: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม