Stockholm Junior Water Prize 2016

pic 001 pic 002 pic 003 pic 004 pic 005 piccover

เยาวชนไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ Stockholm Junior Water Prize 2016 กรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวบาจรีย์ พึ่งพักตร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ร่วมแสดง ความยินดีกับนางสาวสุรีพร ตรีเพชรประภา นางสาวกาญจนา คมกล้า และนางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด นักเรียนชั้น ม.๕ จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ. สุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Stockholm Junior Water Prize 2016 จากผลงานนวัตกรรมกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี และได้รับพระราชทานรางวัลจาก Prince Carl Philip ทั้งนี้ รางวัล Prince Carl Philip Stockholm Junior Water Prize เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มอบให้กับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ที่มีผลงานโดดเด่นจากนวัตกรรมเกี่ยวกับน้ำและแก้ปัญหาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณชน โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๒๐ สำหรับในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมประกวดผลงานรอบสุดท้ายจากทั้งหมด ๒๙ ประเทศ