การจัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Towards the ASEAN Community : Prospects and Challenges” โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน


 

การจัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Towards the ASEAN Community : Prospects and Challenges” โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม และสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Towards the ASEAN Community : Prospects and Challenges” ณ โรงแรมเชอราตัน    กรุงสตอกโฮล์ม โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในช่วงต้นของการสัมมนา นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีนาย Sven-Olof Petersson ตำแหน่ง Chairman of the Governing Board ของ SIPRI เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา งานดังกล่าวมีคณะทูต ผู้แทนรัฐบาล รวมทั้งภาควิชาการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า ๗๐ คน

       ในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ดร.สุรินทร์ฯ กล่าวสรุปถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมอาเซียน โดยในปลายปี ๒๕๕๘ อาเซียนจะก้าวเข้าสู่ ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งดร.สุรินทร์ฯ ได้เน้นถึงความสำคัญของการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศ ซึ่งได้สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาได้เป็นอย่างดี  

        เย็นวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สุรินทร์ฯ โดยมีนาง Margot Wallström รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตเกาหลี ญี่ปุ่น จีน ประจำกรุงสตอกโฮล์ม รวมทั้งผู้แทนระดับสูงของภาครัฐสวีเดน เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

cover2345678