การจัดงาน Information Day 2015

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับสมาคมศาลาไทย จัดงาน Information Day ปี ค.ศ. 2015 ณ อาคาร ABF กรุงสตอกโฮล์ม เพื่อให้ข้อมูลแก่ชาวไทยที่อาศัยในสวีเดนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือสตรีและเด็กที่ถูกทำร้าย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบการศึกษาของสวีเดน ตลอดจนกฎหมายครอบครัวไทย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Crisis Center for Women and Children นักกฎหมายจากองค์กร Terrafem ผู้แทนจากสมาคมศาลาไทย และคณะอัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุดของประเทศไทยนำโดยอัยการสูงสุดมาเป็นผู้บรรยายและถามตอบปัญหาแก่ชุมชนไทยในสวีเดน ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายประมาณ ๑๕๐ คน

coverpic 1pic 2pic 3pic 4pic 5pic 6pic 7