เชิญร่วมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

There are no translations available.

 

เชิญร่วมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล


head home

                    

             ด้วยในโอกาสที่ระหว่างปี 2558-2560 เป็นช่วงระยะเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกัน 3 ปี ได้แก่ ปี 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จากนั้น ปี 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และต่อมา ปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 60 พรรษา รัฐบาลไทยจึงเห็นควรให้ชาวไทยทั้งในและต่างประเทศมีโอกาสร่วมถวาย “ของขวัญ” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสดังกล่าว ได้แก่ การตั้งปณิธานความดี และทำตามปณิธานความดีนั้น

              ปณิธานความดี คือ การกำหนดสิ่งดี ๆ ที่จะกระทำอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยความสมัครใจและมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งอาจเป็นสิ่งใกล้ ๆ ตัวก็ได้ เช่น จะไม่นอนดึก (ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นจากการได้พักผ่อนเพียงพอ การเรียนหรือการงานก็มีประสิทธิผลดีตามมา) จะไปบำเพ็ญประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งหรือไปทำบุญที่วัดไทยในโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ (ช่วยให้สังคมได้รับประโยชน์ สร้างความสามัคคี และสั่งสมบุญ) จะไม่พูดจาว่าร้ายคนอื่น (ช่วยให้เกิดความสบายใจจากการไม่ทำให้คนอื่นเสียหายทางอ้อม) เป็นต้น เมื่อแต่ละคนได้กระทำความดีตามปณิธานที่ตั้งไว้ก็ย่อมเป็นพลังความดีที่จะเกื้อหนุนและดึงดูดสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในชีวิตและเป็น “ของขวัญ” ที่มีคุณค่าในตัวเองยิ่งกว่าของราคาแพงใด ๆ เพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากใจเพื่อมอบแด่บุคคลอันเป็นที่รัก

              สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนชาวไทยในสวีเดนร่วมโครงการดังกล่าวด้วยการตั้งปณิธานความดี คนละ 1 ปณิธาน เพื่อรวบรวมเป็น “ของขวัญ” จากชาวไทยในสวีเดนถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ต่อไป ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมตั้งปณิธานความดีได้ที่เว็บไซต์ www.panithand.com และเฟซบุ๊ค PanithanD