เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักเรียนไทยที่ได้รับทุนการศึกษา Rune Andersson Scholarship ปี ค.ศ. ๒๐๑๕

 

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักเรียนไทยที่ได้รับทุนการศึกษา Rune Andersson Scholarship ปี ค.ศ. ๒๐๑๕  

       เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นางสาวสว่างจิต วงศ์วรรณไชย นักเรียนทุนตามโครงการจัดซื้อเครื่องบิน กริพเพ่น ระยะที่ ๑ ในส่วนของมูลนิธิอานันทมหิดล ซึ่งได้มาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการพัฒนาสินค้า (Product Development) คณะวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) มหาวิทยาลัย Chalmers University of Technology ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๑ และได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ Friends of Chalmers Foundation ประเทศสวีเดนให้รับทุนการศึกษา Rune Andersson Scholarship ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๕ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ โครนาสวีเดน โดยมีนาวาอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม และภริยา รวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ        
       ทุนการศึกษา Rune Andersson Scholarship เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Chalmers University of Technology ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ซึ่งมีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Excellent) และผ่านประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๒-๓ ปี สามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสวีเดน (ยกเว้น Chalmers University of Technology) หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ผู้สมัครแสดงให้เห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดคุณค่ากับการประกอบอาชีพในอนาคต ในแต่ละปี มีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามากกว่า ๑๐๐ คน โดยนางสาวสว่างจิตฯ เป็นนักเรียนไทยคนแรกที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษาจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ Chalmerska Huset เมืองโกเธนเบอร์ก ประเทศสวีเดน

1234