มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พบปะคนไทยเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน

12345678 

 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พบปะคนไทยเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 นายสมชัย จรณะสมบูรณ์ เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และคณะผู้แทนจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ที่เดินทางมาพบปะคนไทยในสวีเดน เพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยได้จัดการบรรยายและนิทรรศการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
                         การจัดการบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจหลักการพัฒนาแบบองค์รวมของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ และการศึกษา รวมถึงรูปแบบจำลอง 3 S ได้แก่ การดำรงชีวิตอยู่ (Survival) ความพอเพียง (Sufficiency) และความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมากกว่า 60 คน เต็มความจุของห้องโถงสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนั้น ยังได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จากโครงการดอยตุงมาจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมด้วย