คำแนะนำการขอแก้ไขสูติบัตร

1.  การขอแก้ไขสูติบัตร จะต้องเป็นสูติบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้เท่านั้น

2.  การขอแก้ไขสูติบัตร สามารถยื่นคำร้องขอฯ ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

หรือ ทางไปรษณีย์

3.  ผู้ที่จะสามารถยื่นขอแก้ไขสูติบัตรได้ จะต้องเป็นมารดาหรือบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

4.  กรอกคำร้องขอฯ และเซ็นชื่อให้ถูกต้อง (คำร้องขอแก้ไขสูติบัตร)

5.  ยื่นคำร้องขอฯ ที่กรอกเรียบร้อยแล้วข้างต้นพร้อมหลักฐานประกอบ ดังนี้

                 * สูติบัตรต้นฉบับที่ต้องการขอแก้ไข

                 * สำเนาหนังสือเดินทางไทยหรือสวีเดน ของมารดาหรือบิดา

* สำเนาบัตรประชาชนไทยหรือสวีเดน ของมารดาหรือบิดา

* สำเนาทะเบียนบ้านไทยของมารดา

* เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอแก้ไขสูติบัตร เช่น  สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุลมารดา  หลักฐานจากทางการสวีเดน (personbevis)  

สำเนาทะเบียนสมรส  สำเนาสูติบัตรของบุตรคนแรก ฯลฯ

 6. ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งสูติบัตรที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ผู้ร้องทาง ไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรม ไปรษณีย์สวีเดน (posten.se/skicka) ระบุน้ำหนัก 100 กรัม และซอง C4 สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือ เงินสดได้ตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากไปรษณีย์สวีเดนยกเลิกบริการนี้กับทางสถานทูตฯ แล้ว

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ 08 588 04250 (13.00-16.00) หรือ อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it