การแจ้งเสียชีวิตคนไทยที่เสียชีวิตในสวีเด

 

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการเสียชีวิต

1. ใบคำร้องหนังสือการแจ้งการเสียชีวิต (download)

2. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย และสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้เสียชีวิต

3. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย และสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้แจ้งเสียชีวิต

4. ใบรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (Dödsbevis från sjukhus, sjukhem e.d.,)

5. หลักฐานแสดงสาเหตุการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (Dödsorsaksintyg)

6. .ใบรับรองการดำเนินการเกี่ยวกับศพของฌาปนกิจ เช่น การเผา การฝัง หรือเก็บศพ (Intyg från begravningsbyrå eller utdrag ur kremationsjournal)

7. ใบรับรองการเผา หรือการฝังจากกรมสรรพากรสวีเดน (Kremering eller gravsättning intyg från Skatteverket)

8. ใบรับรองการเสียชีวิตและการตรวจสอบญาติ จากกรมสรรพากรสวีเดน (Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket)

9. ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งมรณบัตรให้ผู้ร้องทาง ไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรม ไปรษณีย์สวีเดน (posten.se/skicka) ระบุน้ำหนัก 100 กรัม และซอง C4 สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือ เงินสดได้ตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากไปรษณีย์สวีเดนยกเลิกบริการนี้กับทางสถานทูตฯ แล้ว

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ 08 588 04250 (13.00-16.00) หรือ อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it