ประกาศเตือนการนำเงิน เข้า-ออก ประเทศอียู

สหภาพยุโรป (อียู) มีกฎเกณฑ์ในการนำเงินเข้า-ออกจากอียู (รวมสวีเดนด้วย) โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการไหลเข้า-ออก ของเงินของประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป เสริมมาตรการการฟอกเงินและฉ้อฉลทางการเงินในรูปแบบต่างๆ โดยระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ประเทศสมาชิกอียูที่ถือเงินสด (รวมไปถึงเช็ค ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย์ ธนาณัติ ฯลฯ ) ที่มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 10,000 ยูโรขึ้นไป ต้องแจ้งต่อศุลกากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ณ จุด เข้า-ออก ของประเทศสมาชิก หากฝ่าฝืนไม่แจ้งหรือแจ้งเท็จและถูกตรวจพบ อาจถูกปรับหรืออายัดเงินและถูกลงโทษตามกฎหมายของประเทศสมาชิก

สถานทูตจึงขอแจ้งเตือนผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกประเทศในกลุ่มอียู ระมัดระวังการถือเงินหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงิน มิให้มูลค่าเกินกว่าที่กำหนดข้างต้น